# سوال_و_پاسخ_تشریحی

سوالات اختصاصی فیزیک کنکور 96 بهمراه سریعترین پاسخهای تستی و تشریحی

http://edalat20.persiangig.com/document/e.gholipour-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%2096%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84.pdf/download
/ 0 نظر / 72 بازدید